අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම
Notice

Notice

Latest News   ●   April 6th, 2020   ●   admin

හිතවත් පාරිභෝගිකය,

ඔබත් ඔබගේ ආදරනීයනුත් ආරක්ෂාකාරිව සිටීයැයි අප සිතන්නෙමු.

රට තුළ පවතින ව්‍යසනකාරි තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මගින් ප්‍රකාශිත සහන කි්‍රයාමර්ගයන්ට ඉල්ලූම් කිරීමට කැමැති සුදුසුකම් ලත් ණය ගැනුම්කරුවන්ට 2020 අප්‍රේල් මස 30 වන දිනට හෝ ඊට පෙර ලිඛිත ඉල්ලූම් පත්‍රයක් අප ලගම ඇති ශාඛාවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස හෝ [email protected] යන විද්්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයට යොමු කරන ලෙසට දන්වා සිටින්නෙමු.

සහන අයදුම් ආකෘති පත්‍රය පහත අපගේ වෙබ් ලිපිනයෙන් භාගත කරගත හැක

Thank you for your message. It has been sent.