අඛණ්ඩතාව . කාර්ය සාධනය . කණ්ඩායම් වැඩ . වගකීම

ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතිරි කිරීම්

  ●   June 30th, 2017

ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතිරි කිරීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාවර තැන්පතු සහ ඉතිරිකිරීම් සඳහා හොඳම පොලි අනුපාත ඔරියන්ට් ෆිනෑන්ස් මගින් ලැබේ. ඔබගේ අවශ්‍යතා සදහා ගැලපෙන පරිදි තැන්පතු විකල්ප රැසක් අප විසින් ඔබට ලබාගත හැක. වයස අවුරුදු 60 ට වැඩි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්හට වාර්ෂිකව 0.5% ක අමතර පොලියක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබේ. අපගේ ආකර්ෂණීය හා තරඟකාරී පොලී අනුපාතයන්ගෙන් ඔබ ඔබේ ආයෝජනය වර්ධනය කර ගන්න!
ඔරියන්ට් ස්ථාවර තැන්පතු ප්‍රතිලාභ

  • ඔබගේ විශ්වාසනීය මුල්‍ය විසඳුම් සැපයුම්කරුගෙන් සහතික වීම
  • තරඟකාරී අනුපාත
  • කල් පිරීමත් සමග ක්ෂණිකව මුදල් ආපසු ලබා දීම
  • විශිෂ්ට පාරිභෝගික සේවා

ශ්‍රී ලංකා තැන්පතු රක්‍ෂණ ක්‍රමය යටතේ සියලුම ස්ථාවර තැන්පතු රුපියල් 600,000 ක් උපරිමයකට වසං කිරීමට නියමිතය.